1969 - HEDEN

De Nederlands Gereformeerde Kerk Sliedrecht

In Sliedrecht wil men zich in die tijd eigenlijk niet teveel bemoeien met de kerkelijke strijd. Dat komt waarschijnlijk mede doordat er op dat moment geen predikant is. Op 1 januari 1969 heeft de kerkenraad uitgesproken – ook na de breuk – de vrijgemaakte kerk van Sliedrecht te willen blijven op de oude beproefde grondslag van Schrift, belijdenis en kerkenordening. Een aantal broeders en zusters is het daar niet mee eens, vergaderen op een andere plaats en sluiten zich aan bij de Vrijgemaakte Kerken, waardoor de meesten overigens automatisch buiten het kerkverband komen te staan. De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Buiten het Verband worden later Nederlands Gereformeerde Kerken genoemd.

Op 11 oktober 1970 wordt ds. A.H. Algra van Wormer onze predikant. Hij preekt op zondagmorgen ook meestal in de kleine Nederlands Gereformeerde Kerk van Molenaarsgraaf. Dit is een gemeente van zo’n 60 leden. Opvallend is, dat de kerkenraad van Sliedrecht jarenlang slechts één diaken kent, naast zes ouderlingen en een predikant. In 1977 bestaat onze gemeente uit ruim 350 leden. In 1979 besluit de gemeente van Molenaarsgraaf zich op te heffen en zich aan te sluiten bij Sliedrecht. Dit verklaart mede, dat een groot deel van de gemeente woont buiten Sliedrecht. In de tijd van ds. Algra vindt er een verbouwing plaats in de kerk. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, omdat de preekstoel van het midden verdwijnt naar de hoek en het orgel in het midden komt. Voorheen is het orgel op de galerij, maar op voorstel van ds. Algra is er een klein pijporgel met één klavier aangeschaft. Op 12 juni 1982 neemt ds. Algra afscheid met een preek over Lucas 15 (de gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon) en wordt predikant in Maassluis.

Ds. J. Bouma uit Loosdrecht volgt hem op. Hij wordt onze predikant van 6 september 1983 tot 31 augustus 1989. Ten tijde van ds. Bouma wordt er gesproken over een ander kerkgebouw. Dit zal echter pas later gerealiseerd worden. Ds. Bouma is vertrokken naar Kampen.

Drs. W. Borgdorff is de volgende predikant. Hij is predikant van onze gemeente van 10 juni 1990 tot 3 februari 1997. In die jaren wordt er grond gekocht op het tweede schoolplein van de Groen van Prinstererschool aan de Jacob Catsstraat. Daar wordt een nieuw kerkgebouw gebouwd met een pastorie eraan vast. Architect A. de Ruiter te Assen krijgt de opdracht. Het gebouw wordt in 1994 gerealiseerd en het gebouw aan de Kerkbuurt wordt verkocht. Het gezin Borgdorff verhuist van de Rembrandtlaan naar de pastorie naast de kerk. De pastorie krijgt huisnummer 8 en de kerk nummer 6. Het huwelijk van Gerrit & Angela Knaap is het eerste huwelijk dat bevestigd wordt in dit nieuwe kerkgebouw. Het gebouw krijgt “De Ontmoeting” als naam. Aanvankelijk is een minderheid tegen deze hele gang van zaken, maar zodra men het gebouw gebruikt, verdwijnt de kritiek als sneeuw voor de zon en is eigenlijk iedereen blij met het nieuwe kerkgebouw.

Ds. G. Vrooland wordt op 22 augustus 1999 bevestigd als predikant. De gemeente telt rond de eeuwwisseling ongeveer 400 leden. Ds. Vrooland slaagt in juni 2002 voor het doctoraal examen aan de Theologische Universiteit te Kampen van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. De eindscriptie heeft als thema ‘Gebedspastoraat’. Ds. Vrooland heeft daarvoor studie gemaakt van met name de visie van Leanne Payne. Hij schrijft in september 2002 over dit onderwerp twee artikelen in het Opinieblad Opbouw.

In 2004 komt de Nieuwe Bijbelvertaling uit. In het kerkblad Gemeentestemmen komt een aantal artikelen over de manier van vertalen van deze vertaling en de kerkenraad besluit in 2005 om deze vertaling voor de erediensten te gebruiken.

Ds. Vrooland gaat in de weekenden vaak naar cafés om zo jongeren en buitenkerkelijken te ontmoeten. Dit leidt er uiteindelijk toe, dat ds. Vrooland straatpredikant wenst te worden. Hij gaat in de Kerkbuurt wonen naast een winkelpand dat verbouwd wordt tot Pand33 en waarin jongeren worden opgevangen. Op 28 juni 2009 neemt ds. Vrooland in een kerkdienst afscheid van de gemeente van Sliedrecht, die hij bijna tien jaar heeft gediend. In zijn preek naar aanleiding van Psalm 90 signaleert ds. Vrooland dat we in de eindtijd leven en dus nog maar weinig tijd hebben: ‘Misschien geeft God mij nog tien jaar’. Hij heeft overwogen, dat God hem de gave heeft gegeven om mensen te bereiken en dat zijn vrouw hem van harte steunt. Daarom heeft hij de stap gezet om straatpastor te worden. Voor de kerkelijke positie van ds. Vrooland vanaf 1 juli 2009 is gekozen voor toepassing van artikel 9 van het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven (AKS). Dat houdt in dat de kerkenraad van Sliedrecht ‘met wederzijdse bewilliging’ aan ds. Vrooland ontheffing verleent van zijn ambtelijk werk. Meestal gebeurt deze ‘emeritering’ als een predikant 65 jaar wordt en met pensioen gaat. In het geval van ds. Vrooland vindt deze emeritering eerder plaats om hem in de gelegenheid te stellen zich fulltime aan het straatwerk te geven. Ds. Vrooland behoudt daarmee – zoals het officieel heet – de naam en eer van dienaar van het Woord en kan daarom op uitnodiging blijven voorgaan binnen de Nederlands Gereformeerde Kerk.

Sinds 5 september 2010 is Ds. G. van Dijk predikant van onze gemeente. Drs. G. van Dijk is hiervoor predikant in Dalfsen. Ds. Van Dijk is op 24 oktober 2014 gepromoveerd op een studie rond het werk en de persoon van A. Janse (1890-1960), hoofdonderwijzer te Biggekerke. Janse bekritiseerde de neocalvinistische scholastiek.