Externe Samenwerkingen

Als kerk werken we samen met diverse organisaties die geen deel uit maken van onze kerk.

Merweradio

Via Merweradio is de zendgroep Kerken te beluisteren met verschillende programma’s of live te zien via de website Merweradio. Merweradio is te ontvangen via de ether op FM 105.4 Mzh en via de kabel op FM 105.9 Mzh. Ook vanuit onze gemeente wordt meegewerkt aan de uitzendingen. Deze medewerking is meestal 1 maal per maand op donderdagavond van 21.00 tot 22.00 uur met het programma Woord en Muziek.

Parkzicht

De Nederlands Gereformeerde Kerk te Sliedrecht maakt deel uit van de identiteitscommissie van verzorgingshuis ‘Parkzicht’, onderdeel van de Stichting Waardeburgh. Tevens maakt zij deel uit van de identiteitscommissie Stichting Waardeburgh. Dit is een ethische beleidscommissie.

Aangepaste kerkdiensten

Zes keer per jaar organiseert de commissie ‘kerkdiensten voor verstandelijk gehandicapten’ aangepaste diensten die in de Maranathakerk worden gehouden. Vanaf 14.15 uur is er een samenzang en om 14.30 uur beginnen deze diensten.

Merwebolder

Iedere laatste zondag van de maand om 14.00 uur is er een bijeenkomst in de Ark van De Merwebolder. Vanaf de leeftijd van 15 jaar kunt u meewerken om deze bijzondere diensten te doen slagen onder meer door de mensen naar de kerkdienst te brengen. De contacten met De Merwebolder vallen onder de verantwoordelijkheid van de diakenen.

Verpleeghuis Waerthove

De commissie ‘Geestelijk leven in Waerthove’ organiseert aangepaste diensten die wekelijks in verpleeghuis Waerthove worden gehouden.

De Stichting Waardeburgh bestaat uit de locaties:

  • Huize Parkzicht te Sliedrecht
  • Huize Overslydrecht te Sliedrecht
  • Huize De Waard te Alblasserdam

Regio

Onze kerk is aangesloten bij de Regio Dordrecht. Onder deze regio vallen de kerken van: Culemborg, Dordrecht, Langerak, Leerdam, Hardinxveld-Giessendam, Rijsbergen, Sleeuwijk en Sliedrecht. De regio verzorgt o.a. de aanvragen voor preekconsent en examens. De examinatoren worden voor elk examen afzonderlijk benoemd.

Interkerkelijke Diaconale Commissie

De Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC) is een commissie met het doel financiële steun te verlenen aan inwoners van Sliedrecht die niet in aanmerking komen voor steun vanuit plaatselijke diaconieën of de sociale dienst van de gemeente. De IDC bestaat al sinds 1985. In de IDC zijn de diaconieën van acht Sliedrechtse kerken vertegenwoordigd. Op initiatief van de IDC is destijds in Sliedrecht een voedselbank opgericht. Na de oprichting heeft de voedselbank een eigen bestuur gekregen. In 2015 heeft het IDC het project Hulp bij Thuisadministratie (HBT) geïntensiveerd.

Meldpunt seksueel misbruik

Op 1 maart 1999 ging het Meldpunt Seksueel Misbruik binnen pastorale / kerkelijke relaties van start, een samenwerkingsinitiatief van leden uit de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de hulpverlening. Het is een telefonisch meldpunt voor mensen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik binnen pastorale, of andere binnen de kerk bestaande, relaties.

In de gemeente van Christus moet ieder zich veilig kunnen weten. Dit geldt vóór alles voor hen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Het is voor kerken dan ook een ereplicht deze veiligheid te waarborgen en te beschermen. Ambtsdragers behoren zowel distantie te betrachten als ook nabijheid te betonen. Ze moeten hun taak met vrijmoedigheid kunnen blijven uitoefenen. Om die vrijmoedigheid en veiligheid te beschermen zijn goede regelingen nodig. Ze dienen niets anders dan genoemde veiligheid en vrijmoedigheid te waarborgen.

De doelstellingen van het meldpunt zijn:

  • Geven van informatie en advies
  • Begeleiding bij het maken van keuzes
  • Verwijzing naar klachtencommissie
  • Begeleiding voor, tijdens en na een procedure bij de klachtencommissie
  • Verwijzing naar intensievere vormen van hulp
  • Verwijzing naar klachtencommissie

Iemand die het slachtoffer is of dreigt te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand met een functie binnen de kerken (NGK, CGK of GKV) kan terecht bij het Meldpunt. Het Meldpunt is een instantie waar mensen in een zo vroeg mogelijk stadium, zelfs anoniem, hun verhaal kunnen doen en advies en steun kunnen vragen. Ook kerkenraden, die met (geruchten van) seksueel misbruik in het pastoraat geconfronteerd worden, kunnen voor advies en hulp bij het Meldpunt terecht.

In onze gemeente zijn ook vertrouwenspersonen. U kunt altijd terecht bij Marleen van Veen (marleenveen10@gmail.com) en Fokke Akker (akker.fokke@gmail.com) .