Visie

De NGK in Sliedrecht wil een gemeente zijn waar “ontmoet wordt”. Een gemeente waar men met elkaar en met anderen de God de Vader ontmoet. Een gemeente waar ouderen en jongeren naast elkaar willen staan om door de Heilige Geest anderen voor Christus te winnen.

Uitwerking visie

Onze visie wordt uitgewerkt in de volgende drie speerpunten:

  • Ontmoeting met God
  • Ontmoeting met elkaar
  • Ontmoeting met anderen
Er wordt eerst nader toegelicht wat er bedoeld wordt met deze drie speerpunten. Daarna wordt het concrete beleid beschreven.

Ontmoeting met God

Bij de NGK “De Ontmoeting” draait het allereerst om de ontmoeting met God. Wij geloven in meer dan een positieve boodschap; wij geloven in een levende God die relevant is in het leven van alledag. Deze ontmoeting met God krijgt gestalte in de erediensten door middel van Gods Woord (in Schriftlezing en verkondiging) en het antwoord van de gemeente (in o.a. gebed en lofzang). Wij zoeken samen de wil van God voor ons leven. Hij heeft ons eerst in Jezus Christus gezocht en gevonden. Ook al is dat soms confronterend, moeilijk of spannend. Wij zoeken bij God alles wat wij nodig hebben.

Ontmoeting met elkaar

Het zoeken naar God doen wij met elkaar. Wij hebben elkaar hierin nodig. Ieder voor zich is te beperkt. Allemaal hebben we onze blinde vlekken. Er past ons bescheidenheid. Wij zijn allemaal verschillend en toch één: dat is onze kracht. God zelf is ook ten diepste een God van relaties. Wij bestaan omdat Hij een relatie met ons wil. Hij heeft zijn reddingsplan in gang gezet omdat Hij ons liefheeft. Als alles weg is gevallen, blijven alleen de relaties die we hebben over. In een steeds meer individualistische samenleving hebben we sterke relaties in de gemeente nodig. Omzien naar elkaar is onze kracht. Daarvoor is het belangrijk dat wij als gemeente werken aan ontmoetingen middels de samenkomsten, en dan niet te vergeten het koffiedrinken na de dienst. Een ander belangrijk middel om te werken aan ontmoetingen zijn de kleinere groepen die in elkaars buurt wonen. Door elkaar wijkgericht te ontmoeten, bouwen we aan gemeenschap en omzien naar elkaar. In het jeugdwerk zijn relaties essentieel. Voor onze jongeren is met name van belang wie het vertelt. Is dat iemand die in relatie tot hen staat? Is dat iemand die trouw is en langere tijd op wil trekken met hen? Het is belangrijk om in het jeugdwerk te werken aan lange termijn relaties met jongeren en met hen mee te groeien van leeftijdsfase naar leeftijdsfase.

Ontmoeting met anderen

Het aangaan van relaties is ook belangrijk in de contacten met mensen buiten de kerk. Of deze contacten nu lang zijn of kort, het gaat om een ontmoeting. Voor de huidige generatie speelt de boodschapper een meer belangrijke rol dan de boodschap. In evangelisatiewerk wordt daarom gekozen voor praktische vormen waarbij we in gesprek raken met de mensen van buiten de kerk. Sommige activiteiten kunnen misschien direct gericht zijn op evangelisatie (zoals Alpha), andere activiteiten hebben op het oog misschien niets met evangelisatie te maken, maar brengen ons wel in contact met de ander. Optrekken met mensen van buiten de kerk betekent ook ruimte maken in het gemeente zijn voor hun belevingswereld; laagdrempelige diensten kunnen hier een belangrijke rol in spelen.Visie op het pastoraat

In het persoonlijke pastoraat gaat het om de persoonlijke toewijding aan God en aan elkaar. In het pastoraat vragen wij:

  • Heeft het gemeentelid vrede met God?
  • Is het gemeentelid gericht op de wil van God?
  • Brengt het gemeentelid de lof voor God?

Heeft het gemeentelid vrede met God?

Als iemand geen vrede met God heeft, blokkeert hij in relaties en zelfs naar zichzelf. Vaak is er wel vrede met God, maar er komt steeds iets boven dat onvrede geeft. Die onvrede kan veroorzaakt worden door complexe zaken. Dan is er intensieve aandacht gewenst en die geven wij in zulke gevallen.

Is het gemeentelid gericht op de wil van God?

Mensen die vrede met God hebben, doen uit dankbaarheid iets terug voor God. Die vragen zich af: wat wil God dat ik voor Hem doe? Ze hebben begrepen dat Christus door ons heen wil werken. Als mensen geen manier vinden om hun dankbaarheid te tonen, vragen zij zich af wat het geloof voor hen betekent. Dan verschraalt de vrede. Echte vrede met God bestaat uit een blijvende relatie, die gestimuleerd wordt als je jezelf inzet voor zijn dienst. Daarom zoeken we steeds naar mogelijkheden om mensen in te schakelen zoals God dat wil. Het is belangrijk, dat het gemeentelid Gods wil voor zijn leven begrijpt.

Brengt het gemeentelid de lof voor God?

Mensen die vrede met God hebben en ingeschakeld zijn bij een taak in de gemeente leren dat het loven van God erbij hoort. Mensen die dat niet begrijpen, nemen snel een wettische houding aan. Ze zijn streng voor zichzelf en voor anderen. Of ze putten zichzelf uit in strengheid en knappen af. Ze denken dat alles afhangt van hun inzet. Ze hebben niet geleerd om kracht en inzicht van God te ontvangen bij alles wat zij doen. Maar wie merkt dat God door mensen heen werkt, komt vanzelf tot lofprijzing. Daarom moet ieder gemeentelid leren om God te prijzen. Zonder meer is lofprijzing heel goed voor je leven met God. Want als je God prijst, ontdek je vaak, dat Gods kracht over je komt zodat je zijn wil gaat doen. De vrede met Hem wordt verder verdiept. God loven is heel belangrijk!