Zending

Zendingsvereniging "Nqutu"

In 2003 is de Nederlands Gereformeerde zendingsvereniging "Nqutu" opgericht. Dit is door een groot aantal Nederlands Gereformeerde kerken, waaronder die in Sliedrecht gedaan, als samenwerkingsverband voor de zendende kerken en hun ondersteuners. Door dit lidmaatschap hebben we de verantwoordelijkheid op ons genomen om de zending in het Nqutu-district in Zuid Afrika te ondersteunen. Het zendingswerk heeft al veel moois gebracht. Zo zijn er verschillende gemeenten gesticht met in totaal bijna 30 preekplaatsen. Ook zijn er lokale predikanten opgeleid, die zelf de gemeenten leiden. Het is mooi om te zien dat deze gemeenten steeds zelfstandiger functioneren. Ondersteuning blijft echter nodig, zowel geestelijk als financieel. De NGZN werkt naast het zendingswerk ook aan diaconale (jongeren)reizen (Masakhane) en ontwikkelingshulp (Sizanani).

Er zijn verschillende zendelingen werkzaam geweest in het Nqutu-district. De toekomstverwachting is dat er op een gegeven moment geen zendelingen meer nodig zijn en de lokale voorgangers het werk zelfstandig kunnen doen. Momenteel is er nog een zendeling werkzaam die vanuit Nederland uitgezonden is: dominee Tjeerd Baron. Daarnaast zijn er al meerdere lokale voorgangers: elk district heeft een eigen kerkenraad met dominee en een of twee lerend ouderlingen. Deze kerkenraden werken zoveel mogelijk zelfstandig. Ds. Baron werkt o.a. als adviseur voor twee districten.

Van onze gemeente wordt een financiële bijdrage gevraagd van € 33,00 per lid per jaar. U kunt uw bijdrage storten op het volgende rekeningnummer:
NL65 INGB 0002 6014 57 t.n.v. zendingskas Nederlands Gereformeerde Kerk te Sliedrecht

De zendingscommissie probeert u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in Zuid-Afrika door o.a nieuwsbrieven en aandacht voor de zending tijdens collectes. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de zendingscommissie.

bestuur:

  • Jettie Dubbeld, voorzitter
  • Betty Prins, secretaris
  • Ferdi Heijkoop, penningmeester
  • Marjolein van der VeenRoemeniëcommissie

Sinds 1989 hebben we contacten binnen Roemenië. Dit zijn de gereformeerde gemeenten van Valeni (Vaja) en Cireseni (Süko). Hier wonen Hongaren die sinds de Eerste Wereldoorlog een etnische minderheid vormen in Roemenië (een lang verhaal, vraag er ons maar naar).

Binnen de contacten, die we met deze twee gemeentes onderhouden, mogen we wanneer we elkaar ontmoeten van elkaar leren en door elkaar bemoedigd worden. De diaconale ondersteuning (diaconale kas) die we geven wordt steeds belangrijker en uitgebreider. Onze focus ligt op de diaconale hulp. Nu de gemeentes van Forteni (Farcád) en Sükö gezamenlijk optrekken steunen we met de diaconale kas ook de mensen uit Farcád, die het nodig hebben. Verder helpen we indien nodig met reparaties van kerkgebouwen/pastorie en wat nog meer op onze weg komt.

Dit alles is mogelijk door giften en collectes binnen onze eigen gemeente. Met dit geld kunnen we de verantwoordelijkheden, die we als gemeente op ons hebben genomen, ook invulling geven. De commissie is hiervoor in eerste instantie verantwoordelijk. De commissie maakt minstens één reis per jaar naar Roemenië. Voor iedereen die een keer een reis naar Roemenië wil maken, om zo zelf de gastvrijheid van onze broeders en zusters te ondervinden, zijn er zeker mogelijkheden. Vraag ons hier maar naar. Wilt u ons in dit werk steunen, dan nodigen we u van harte uit om uw gift te storten op het volgende rekeningnummer: NL84 RABO 0125 9919 40, t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk, inzake Roemeniëcommissie, p/a Anemoonhof 16, 3355 RR Papendrecht We stellen vaste toezeggingen van giften ook zeer op prijs (maandelijks, (half-) jaarlijks). Want een vast bedrag aan inkomsten stelt ons beter in staat om “beleid” te voeren en verantwoordelijkheden voor langdurige projecten aan te gaan.Stichting Red een kind

Organisatiecomité red een kind van de NGK Sliedrecht

In overleg met de stichting "Red een kind" is voor de volgende structuur gekozen:

  • - 6 kinderen/families zijn nu direct gekoppeld aan een vaste sponsor
  • - 5 kinderen zijn gekoppeld aan de opbrengst van het verjaardagsfonds en van de collectes
  • - van de opbrengst van de andere giften wordt een dorpsprogramma ondersteund. Hiervan profiteren 6 kinderen

U kunt uw gift overmaken op NL77 ABNA 0377332860 t.n.v. Red een kind o.v.v. dorpsprogramma Bethel Nederlands Gereformeerde Kerk Sliedrecht Het is belangrijk dorpsprogr. Bethel Ned. Geref. Kerk Sliedrecht erbij te vermelden, want van daar uit worden “onze” adoptiekinderen ondersteund.

Het verjaardagsfonds

Eens per jaar worden de busjes geleegd en worden van het bijeengebrachte bedrag adoptiekinderen gesponsord.

Correspondentie

De geadopteerde kinderen schrijven ongeveer twee keer per jaar een briefje naar hun sponsor. De briefjes en tekeningen worden doorgegeven aan een aantal gemeenteleden, zodat zij daarop kunnen reageren.Thuisfrontcomité Sørin en Corine Joensen-Bons

Het Thuisfrontcomité heeft als doel Sørin en Corine met raad en daad bij te staan tijdens hun werk als zendelingen in Thailand. Vanaf het begin van de zendingsopleiding van Corine is het Thuisfrontcomité actief.

Giften kunnen worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:
NL48 INGB 0003 3992 00
t.n.v. Stichting Nehemia
o.v.v. Opbouwwerk Thailand